Tjenester

Verdi og lånetakst

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien og låneverdien på eiendommen, leiligheten, hytta, tomt osv. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, ...
Les mer

Næringstakst

Takstering av næringseiendommer utføres i.h.t NTFs regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell befaring med evt.enkle målinger uten inngrep i byggverket. Ved takstering av næringseien...
Les mer

Skadetakst

Takstering av skader etter brann-, vann-, sopp-, innbrudd-, hærverk- og naturskader. Skadetakst er en detaljert beskrivelse av skaden med skadeårsak/hendelsesforløp, skadeomfang, iverksatte tiltak/ska...
Les mer

Skjønn

Skjønn benyttes ofte som oppgjørsform etter større skader, for eksempel en omfattende brannskade. Det benyttes for å fastsette skadens omfang og kostnader ved utbedring/gjenoppføring. Det velges to uh...
Les mer

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden et bygg har. Den må ikke forveksles med begrepet takst som er beskrevet foran. En befaring i forbindelse med uta...
Les mer

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra de eldre tilstandsrapporter blir det i Boligsalgsrapporten lagt spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene so...
Les mer

Byggeledelse

Jeg påtar meg tradisjonelle prosjekt og byggelederoppdrag som vanligvis består av følgende, avhengig av hvor i prosessen man kommer inn: Prosjektutvikling Foreslå gjennomføringsmodell, etablere prosje...
Les mer

Byggekontroll

Ved å bruke en fagkyndig byggekontrollør kan du unngå dyre overraskelser. En byggekontrollør skal påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og bidra til at s...
Les mer

Termografi

Ingeniørfirmaet SAGEN AS utfører thermofotografering med Fluke TIR32 kamera. For å lokalisere luftlekkasjer, er termografering den optimale kontrollmetode. Termokamera (IR kamera) registrerer temperat...
Les mer

Fuktmåling

Ingeniørfirmaet SAGEN AS utfører fuktmålinger. Svært mange byggeskader oppstår som følge av fukt- og vann tilførsel. Skader er påregnelig når underlaget ikke er uttørket før legging av belegg, flis mv...
Les mer

Ansvarsrett

Ingeniørfirmaet SAGEN AS har Ansvarsrett i tiltaksklasse 2 til å kunne påta seg bestemte oppgaver i visse bygggetiltak som krever tillatelse etter plan og bygningsloven(pbl) av 2008. Tiltakshaveren (b...
Les mer

Ansvarlig søker

Ingeniørfirmaet SAGEN AS (ansvarlig søker) har sentral godkjenning. Ansvarlig søker er ansvarlig for at byggesøknaden tilfredsstiller alle krav i ht. plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker vil være k...
Les mer

Byggherreombud

Ved totalentrepriser bistås byggherre eller entreprenør med følgende: Kartlegge krav og behov i samarbeide med byggherre-entreprenør. Utarbeide tilbudsunderlag med funksjonsbeskrivelse. Kontrahere tot...
Les mer

Kontraktsrådgiving

Jeg bistår byggherre - entreprenør ved valg og kontrahering av arkitekt, konsulenter, entreprenører, og kan bidra med følgende: Ytelsesbeskrivelse for arkitekt og konsulenter. Funksjonsbeskrivelse ved...
Les mer

Byggeteknisk

Jeg har i mange år hatt oppdrag for private og advokater i forbindelse med "feil og mangler" på eiendommer etter overtakelser. Det viser seg ofte at selgers opplysningsplikt ikke oppfylles og at kjøpe...
Les mer

Byggelånskontroll

Som prosjekt og byggelånskontrollør påtar jeg meg følgende arbeid som rapporteres til oppdragsgiver: Befaring på byggeplassen Vurdere verdi av utført arbeid og materialer tilført byggeplass. Vurdere f...
Les mer

Rehab./Vedlikehold

Som et ytterligere tilbud til brukerne kan takstmannen utføre rehabiliteringsanalyser og rehabiliteringskalkyler, både for bolig og næringsbygg. Det utarbeides skjematur for vedlikeholdet som sikrer b...
Les mer